Popular Co-Authors

Qun Liu (8)

Shouxun Lin (5)

Yang Liu (5)

Hang Li (5)

Longyue Wang (3)

Xiaohua Liu (3)

Junhui Li (3)

Andy Way (3)

Guodong Zhou (3)

Zhengdong Lu (3)

Venues

ACL (7)

IJCNLP (3)

COLING (2)

EMNLP (2)

WMT (1)

WS (1)

NAACL (1)

TACL (1)

2017

Pdf Export Search Semantics-Enhanced Task-Oriented Dialogue Translation: A Case Study on Hotel Booking
[I17-3009]: Longyue Wang | Jinhua Du | Liangyou Li | Zhaopeng Tu | Andy Way | Qun Liu

Pdf Export Search Modeling Source Syntax for Neural Machine Translation
[P17-1064]: Junhui Li | Deyi Xiong | Zhaopeng Tu | Muhua Zhu | Min Zhang | Guodong Zhou

Pdf Export Search Chunk-Based Bi-Scale Decoder for Neural Machine Translation
[P17-2092]: Hao Zhou | Zhaopeng Tu | Shujian Huang | Xiaohua Liu | Hang Li | Jiajun Chen

Pdf Export Search Context Gates for Neural Machine Translation
[Q17-1007]: Zhaopeng Tu | Yang Liu | Zhengdong Lu | Xiaohua Liu | Hang Li

Pdf Export Search Translating Phrases in Neural Machine Translation
[D17-1149]: Xing Wang | Zhaopeng Tu | Deyi Xiong | Min Zhang

Pdf Export Search Exploiting Cross-Sentence Context for Neural Machine Translation
[D17-1301]: Longyue Wang | Zhaopeng Tu | Andy Way | Qun Liu

2016

Pdf Export Search A Novel Approach to Dropped Pronoun Translation
[N16-1113]: Longyue Wang | Zhaopeng Tu | Xiaojun Zhang | Hang Li | Andy Way | Qun Liu

Pdf Export Search Modeling Coverage for Neural Machine Translation
[P16-1008]: Zhaopeng Tu | Zhengdong Lu | Yang Liu | Xiaohua Liu | Hang Li

2015

Pdf Export Search Context-Dependent Translation Selection Using Convolutional Neural Network
[P15-2088]: Baotian Hu | Zhaopeng Tu | Zhengdong Lu | Hang Li | Qingcai Chen

2013

Pdf Export Search A Novel Graph-based Compact Representation of Word Alignment
[P13-2064]: Qun Liu | Zhaopeng Tu | Shouxun Lin

2012

Pdf Export Search Head-Driven Hierarchical Phrase-based Translation
[P12-2007]: Junhui Li | Zhaopeng Tu | Guodong Zhou | Josef van Genabith

Pdf Export Search Identifying High-Impact Sub-Structures for Convolution Kernels in Document-level Sentiment Classification
[P12-2066]: Zhaopeng Tu | Yifan He | Jennifer Foster | Josef van Genabith | Qun Liu | Shouxun Lin

Pdf Export Search Using Syntactic Head Information in Hierarchical Phrase-Based Translation
[W12-3128]: Junhui Li | Zhaopeng Tu | Guodong Zhou | Josef van Genabith

Pdf Export Search Combining Multiple Alignments to Improve Machine Translation
[C12-2122]: Zhaopeng Tu | Yang Liu | Yifan He | Josef Genabith | Qun Liu | Shouxun Lin

2011

Pdf Export Search Extracting Hierarchical Rules from a Weighted Alignment Matrix
[I11-1145]: Zhaopeng Tu | Yang Liu | Qun Liu | Shouxun Lin

2010

Pdf Export Search Dependency Forest for Statistical Machine Translation
[C10-1123]: Zhaopeng Tu | Yang Liu | Young-Sook Hwang | Qun Liu | Shouxun Lin