Popular Co-Authors

Chin-Yew Lin (8)

Yong Yu (3)

Hang Li (2)

Chew-Lim Tan (2)

Jian Su (2)

Huizhong Duan (2)

Wei Zhang (2)

Jing Liu (1)

Ming Zhou (1)

Wen-Yun Yang (1)

Venues

ACL (4)

COLING (3)

IJCNLP (2)

HLT (2)

EMNLP (2)

CONLL (1)

2017

Pdf Export Search A Statistical Framework for Product Description Generation
[I17-2032]: Jinpeng Wang | Yutai Hou | Jing Liu | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin

2014

Pdf Export Search Collective Tweet Wikification based on Semi-supervised Graph Regularization
[P14-1036]: Hongzhao Huang | Yunbo Cao | Xiaojiang Huang | Heng Ji | Chin-Yew Lin

2013

Pdf Export Search Learning a Replacement Model for Query Segmentation with Consistency in Search Logs
[I13-1004]: Wei Zhang | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin | Jian Su | Chew-Lim Tan

2012

Pdf Export Search A Lazy Learning Model for Entity Linking using Query-Specific Information
[C12-1189]: Wei Zhang | Jian Su | Chew-Lim Tan | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin

2009

Pdf Export Search A Structural Support Vector Method for Extracting Contexts and Answers of Questions from Online Forums
[D09-1054]: Wen-Yun Yang | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin

2008

Pdf Export Search Understanding and Summarizing Answers in Community-Based Question Answering Services
[C08-1063]: Yuanjie Liu | Shasha Li | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin | Dingyi Han | Yong Yu

Pdf Export Search Searching Questions by Identifying Question Topic and Question Focus
[P08-1019]: Huizhong Duan | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin | Yong Yu

Pdf Export Search A Probabilistic Model for Fine-Grained Expert Search
[P08-1104]: Shenghua Bao | Huizhong Duan | Qi Zhou | Miao Xiong | Yunbo Cao | Yong Yu

2007

Pdf Export Search Low-Quality Product Review Detection in Opinion Summarization
[D07-1035]: Jingjing Liu | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin | Yalou Huang | Ming Zhou

2003

Pdf Export Search Uncertainty Reduction in Collaborative Bootstrapping: Measure and Algorithm
[P03-1042]: Yunbo Cao | Hang Li | Li Lian

2002

Pdf Export Search Base Noun Phrase Translation Using Web Data and the EM Algorithm
[C02-1011]: Yunbo Cao | Hang Li