Popular Co-Authors

Xiaodong Shi (7)

Boli Wang (4)

Zhixing Tan (3)

Jinming Hu (3)

Jinsong Su (2)

Qun Liu (2)

xiaodong shi (2)

Changxing Wu (2)

Tian Xia (1)

Lingxiao Wang (1)

Venues

WS (5)

ACL (3)

EMNLP (2)

SIGHAN (2)

JEP/TALN/RECITAL (1)

IJCNLP (1)

WMT (1)

WAT (1)

2017

Pdf Export Search XMU Neural Machine Translation Online Service
[I17-3008]: Boli Wang | Zhixing Tan | Jinming Hu | Yidong Chen | Xiaodong Shi

Pdf Export Search Improving Implicit Discourse Relation Recognition with Discourse-specific Word Embeddings
[P17-2042]: Changxing Wu | Xiaodong Shi | Yidong Chen | Jinsong Su | Boli Wang

Pdf Export Search Attachment XMU Neural Machine Translation Systems for WMT 17
[W17-4740]: Zhixing Tan | Boli Wang | Jinming Hu | Yidong Chen | Xiaodong Shi

Pdf Export Search XMU Neural Machine Translation Systems for WAT 2017
[W17-5707]: Boli Wang | Zhixing Tan | Jinming Hu | Yidong Chen | xiaodong shi

2016

Pdf Export Search Bilingually-constrained Synthetic Data for Implicit Discourse Relation Recognition
[D16-1253]: Changxing Wu | xiaodong shi | Yidong Chen | Yanzhou Huang | jinsong su

2014

Pdf Export Search On-going Cooperative Research towards Developing Economy-Oriented Chinese-French SMT Systems with a New SMT Framework
[F14-2003]: Yidong Chen | Lingxiao Wang | Christian Boitet | Xiaodong Shi

2013

Pdf Export Search Improving Alignment of System Combination by Using Multi-objective Optimization
[D13-1051]: Tian Xia | Zongcheng Ji | Shaodan Zhai | Yidong Chen | Qun Liu | Shaojun Wang

2012

Pdf Export Search Translation Model Adaptation for Statistical Machine Translation with Monolingual Topic Information
[P12-1048]: Jinsong Su | Hua Wu | Haifeng Wang | Yidong Chen | Xiaodong Shi | Huailin Dong | Qun Liu

Pdf Export Search Towards Automatic Construction of Knowledge Bases from Chinese Online Resources
[W12-3312]: Liwei Chen | Yansong Feng | Yidong Chen | Lei Zou | Dongyan Zhao

2010

Pdf Export Search Chinese Personal Name Disambiguation: Technical Report of Natural Language Processing Lab of Xiamen University
[W10-4156]: Xiang Zhu | Xiaodong Shi | Ningfeng Liu | YingMei Guo | Yidong Chen

Pdf Export Search Chinese Word Sense Induction based on Hierarchical Clustering Algorithm
[W10-4169]: Ke Cai | Xiaodong Shi | Yidong Chen | Zhehuang Huang | yan gao