Popular Co-Authors

Shigeki Matsubara (8)

Masaki Murata (3)

Kazushi Yoshida (2)

Yoshihide Kato (2)

Yasuyoshi Inagaki (2)

Hideki Kashioka (2)

Yuki Kamiya (2)

Takehiko Maruyama (1)

Venues

COLING (2)

WS (2)

LREC (2)

ACL (2)

IJCNLP (1)

EMNLP (1)

SIGDIAL (1)

ENLG (1)