Popular Co-Authors

Ming Zhou (7)

Furu Wei (7)

Ke Xu (5)

Mirella Lapata (4)

Duyu Tang (2)

Chuanqi Tan (2)

Jianpeng Cheng (1)

Ting Liu (1)

Weifeng Lv (1)

Jonathan Mallinson (1)

Venues

EMNLP (4)

ACL (3)

CL (1)

EACL (1)

IJCNLP (1)

*SEMEVAL (1)