Popular Co-Authors

Suguru Matsuyoshi (4)

Yuji Matsumoto (4)

Kentaro Inui (4)

Eric Nichols (3)

Megumi Ohki (2)

Shouko Masuda (2)

Junta Mizuno (2)

Kenji Araki (1)

Makoto Hiroshige (1)

Chitose Sao (1)

Venues

WS (4)

LAW (1)

IJCNLP (1)

LREC (1)

IWCS (1)

COLING (1)